Båaloebuertieh

Divvun lea appem «Samiske tastaturer» dorjeme, gusnie mobilbåaloebuertieh dovne noerhte-, julev-, åarjel-, Pihte-, Anare- jïh skåaltesaemiengïelide. Appe aaj daejtie gååvneseAndroid jïh iOS (iPhone jïh iPad).

Download

Viehkie

Screen shots

  • Android screen shot
  • iPhone screen shot

Privacy

Mijjen lea aaj sæjroe personevaarjelimmien jïh båaloebuertieappi bïjre.