Staeriedæjjah abpe systeemesne

WindowsWindows

Barkeminie libie staeriedæjjine mij edtja abpe Windowisnie juhtedh, badth ij leah aelhkie. Jienebh bïevnesh båetieh dan bealan.

BETAOSXWindows

Staeriedæjjah OSXasse leah annje betakvaliteete. Vihkielommes aamhtese daelie lea guktie sijjiedehtedh gosse dan jïjnjh gïelh. Mijjen lea sjïere bielie Gusnie bïhkedassh leah, guktie sijjiedehtedh versjovnem gusnie gellie gïelh mealtan. daej staeriedæjjaj gïele lea seamma hijven goh Word-staeriedæjja.

Gïele:  Versjovne:  Dokumentasjovne jïh gaaltije:
Last ned nordsamiskNoerhtesaemien  4.0.1b  Dokumentasjovne noerhtesaemiengïelese jïh gaaltijekovde.
Last ned nordsamiskJulevsaemien  4.0.1b  Dokumentasjovne julevsaemiengïelese jïh gaaltijekovde.
Last ned nordsamiskÅarjelsaemien 4.0.1b  Dokumentasjovne åarjelsaemiengïelese jïh gaaltijekovde.

Sijjiedehtedh: Sirtieh dam fijlem maam leah veedtjelamme. ~/Bibliotek/Services/ naemhtie: Rïhpesth aktem orre Finder-klaasem, Mïnnh læstose Mïnnh > Mappesne ..., tjaelieh dellie ~/Bibliotek/Services/ diedtieh "enter". Dan mænngan maahtah, dam fijlem maam leah veedtjeme, bïejedh dan mappese. Guektien aejkien diedtieh dam fijlem, mænngan goh la særteme dam, dle loggedh olkese jïh viht gåatan tjaangedh.

Guktie åadtjodh daejredh mejtie staeriedæjja jåhta guktie ussjedamme, rïhpesth Systemvalg... > Tastatur> Tekst, Vuartesjh mejtie dov gïele lea mealtan dennie læstosne Stavekontroll, med «(MacVoikko)» gïelenommen duekesne. jis ij, ikth vielie maskinam aelkiehtidh.

OSX Systemvalg > Tastatur med MacVoikko

Utnieh: Programmine gusnie systemstaeriedæjja lea åtnosne (jeenemes programmine lea, mohte ij leah MS Wordesne, Firefoxesne jïh naan vielie sïejhme programmine) maahtah barre staeriedæjjaklaasem rïhpestidh: Rediger > Stavekontroll og grammatikk > Vis stavekontroll og grammatikk. Dan mænngan dellie gïelem dehtie læstoste veeljh. Jis sijht barre ketede dam gïelem utnedh daennie staeriedæjjesne, maahtah sïejhtemgïeline darjodh staeriedæjjesne. daesnie Systemvalg > Tastatur > Tekst.

OSX stavekontrolldialog

Linux

Staeriedæjjah mah juhtieh Linuxine, lea gaajhke maam desnie daarpesjh.Gaajhkh programmh dam utnieh. Dan raajan tjoeverh jïjtje staeriedæjjam bigkedh. Mijjieh libie barkeminie åadtjodh gaajhkide paagkide mah leah daerpies, (inklusive våre egne språkmodeller, tilgjengelige via de vanlige pakkerepositoriene.)

Guktie staeriedæjjam Linuxinie bigkedh, daesnie gaavnh: daesnie.