Avtal om avgivande av rätt att använda texter

Avtalsparter

De som avger bruksrätt (avgivare)

Roll: Författare
Namn:  
Adress:  
Postnummer och ort:  
Roll: Översättare
Namn:  
Adress:  
Postnummer och ort:  
Roll: Förläggare
Namn:  
Adress:  
Postnummer och ort:  

De som får bruksrätt(mottagare)

Namn Sámediggi · Sametinget
Adress Ávjovárgeaidnu 50
Postnummer och ort N-9730 Karasjok

Meningen med avtalet

2.1. Det här avtalet gäller bruksrätt för texter som är eller överförs till elektronisk form. Mottagaren kan lägga den till sin textsamling och använda den till forskningsändamål och/eller till att utveckla språkteknologiska program.

2.2 Avgivarna försäkrar att de innehar rätten att ge mottagaren de texter detta kontrakt omfattar.

Brukrättens omfattning

3.1 Texterna för vilka bruksrätten överförs listas upp i bilaga 1 till detta kontrakt.

3.2 Upphovsrätten och den immateriella rätten till dessa texter tillhör avgivaren.

3.3 Mottagaren får en icke-exklusiv rätt att lägga texterna till sin textsamiling utan att betala avgivaren för den rätten. För att göra det kan texterna bli behandlade både manuellt och maskinellt, men på ett sådant sätt att innehållet inte ändras. Det kan också göras möjligt att lägga en kodning till texterna som behövs för den vetenskapliga granskningen, eller EDB-behandlingen, sådant som information och meningar, avsnitt, ordklasser, och andra språkliga egenskaper eller annan klassificering.

3.4 Avgivarna erhåller inte upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till forskningsresultaten som kommer som resultat av behandlingen av texterna. Avgivarna kommer dock att presenteras i broschyrer och dokumentation för textsamlingen.

3.5 Mottagaren kan spara texterna på sin egen dator och/eller placera texterna i en existerande datacentral. Mottagaren förpliktar sig att säkra datatryggheten för texterna och de villkår och plikter som följer av att detta kontrakt uppfylls.

3.6 Mottagaren har inte rätt att ge texterna, kopior av texterna eller bruksrätten till texterna till tredje part, undantaget vad som stadgas under punkt 3.7. Om mottagaren sparar texterna i en extern datacentral som nämnt i punkt 3.5, har anställda vid datacentralen rätt att ställa texterna i ordning för användande som är nämnt i 2.1.

3.7 Mottagaren kan ge personlig bruksrätt till textsamlingen till personer som undertecknar kontraktet om bruksrätt som ligger som Bilaga 2. Mottagaren ska inte ge bruktsrätt för textsamlingen till personer som kan förväntas bryta mot villkoren i kontraktet. Mottagaren förpliktar sig att informera avgivaren så fort det kommer till hans/hennes kännedom om möjligt brott mot dessa villkår.

3.8 Bruksrätt gäller för användning av textsamlingen i elektronisk format till dessa ändamål (inom de ramar som ges i lagar och regler om upphovsrätt och med gott vetenskapligt skick):

  • bedriva vetenskaplig forskning
  • dra ut egenskaper i språket i texterna (t.ex. statistiska data, grammatiska egenskaper, ord)
  • publicera korta exempelcitat
  • använda texterna för kommersiella och icke-kommersiella ändamål som inte bryter mot lagen om upphovsrätt. Exempel är rättningsprogram, språkinlärningsprogram, maskinöversättning

3.9 Mottagaren förpliktar sig till att följa sådana textbehandlingsprinciper som säkrar att datatrygghet och dataskydd uppfylls.

3.10 Mottagaren erbjuder sig att förmedla en version av texterna i den bearbetade och kodade form som tillagts textsamlingen tillbaka till avgivaren.

3.11 Detta kontrakt görs gällande när alla kontraktparter har undertecknat det.

3.12 Mottagaren kan säga upp det här kontraktet genom att returnera texterna med alla kopior tillbaka till avgivaren, eller genom att radera texterna med alla kopior, och upplysa om detta på ett sakligt sätt till avgivaren. Avgivaren har rätt att säga upp kontraktet om mottagaren väsentligt bryter mot villkoren i kontraktet, och inte åtgärdar sina överträdelser mot villkoren, trots att man skriftligen påpekat detta, inom 60 dagar sedan denne gjorts uppmärksam på detta.

3.13 Möjlig osämja i samband med det här kontraktet ska man försöka förhandla om.

3.14 Kontaktpersonerna har var sitt exemplar av detta kontrakt.

Underskrifter

Avgivarar Mottagaren
Plats och tid: Plats och tid:
Underskrift: Underskrift:
Plats och tid:
Underskrift:
Plats och tid:
Underskrift:

Bilagor

  • Bilaga 1: texterna kontraktet gäller för
  • Bilaga 2: Bruksrättsavtal för textsamlingen