Androidem aelkiehtidh

Mænngan goh leah programmem Google Playeste veedtjeme, dle naemhtie vååjnoe:

Hjemmeskjerm med installert tastaturapp

Aelkehth appem:

App-velkomstskjerm

Sjïehtesjimmide:

Første konfigureringssteg i appen

Diedtieh dam lïenghkem, som tar deg til innstillingspanelet for å slå på de samiske tastaturene:

Android-konfigurering, første steg

Gosse aelkehth dam, dle vååtnetjem åadtjoeh. Ij Divvun maam gæn vïhtesjh maam tjaalah, diedtieh barre ok:

Advarsel om å gi full tilgang til utvikleren til alt du skriver

Mænngan goh leah Saemien båaloebuertide aelkiehtamme, tjoeverh dïssr målsodh - diedtieh «Bytt inndatametode»:

Andre konfigureringssteg i appen Android-konfigurering, andre steg

Vååjnoe barre goh leah dejnie galhkeme, mohte gosse edtjh saemien båaloebuertide aelkiehtidh, dle tjoeverh diedtedh «Konfigurer flere språk»:

Tredje konfigureringssteg i appen

Sliejhtieh dam bijjemes kroessem læstosne(«Bruk systemspråk»):

Android-konfigurering, tredje steg

Dan mænngan maahtah kroessem bïejedh dejtie gïelide, mejtie sïjhth utnedh:

Android-konfigurering, fjerde steg

Dell amma galhkeme!

Tredje konfigureringssteg i appen - ferdig

Båaloebuertiem målsoeh gosse tjaeliemienie jïh diedtieminie dam globusbåaloem mij leah gaskoehbåaloen gårroehbielesne:

Skriv med samisk tastatur Bytt til et annet tastatur

Båaloejbuertiej gaskems plaeredh, gosse dam globusbåaloem deadtah.

Jis leah fabrihketastatuvrem molseme, dle bååstide båatah dej saemien bokstaavi gåajkoe jis aktene soermine skjeermen bijjielistie våålese guektien aejkien deadtah. Dellie læstoe jæjhta, mestie åadtjoeh veeljedh, v.g gosse inndatametodem veeljedh (tastatuvre):

Alternativ for å bytte tastatur