Jeatjhlaakan sijjiedehtedh

Gellie gïelh sijjiedehtedh

Gosse gellie gïelh sijjiedehtedh, tjoeverh dejtie gïeliefijlide veedtjelidh (aaj gohtjesovveme zhfst-fijline).

OBS!
Boejhkehtassh vuelelen eah vielie sjïehth staeriedimmieprogrammh MS Officasse - Desnie tjoevere fïereguhten gïelese abpe programmem sijjiedehtedh.
 1. Veedtjelh aktem jallh jienebh zhfst-fijlh:
  Gïele:  Versjovne:  Vïhtesjimmie jïh gaaltijekovde:
  Veedtjelh Noerhtesaemien  4.0 Prosjeektedokumentasjovne jïh gaaltijekovde.
  Veedtjelh Julevsaemien  4.0 Prosjeektedokumentasjovne jïh gaaltijekovde.
  Veedtjelh Åarjelsaemien  4.0 Prosjeektedokumentasjovne jïh gaaltijekovde.
 2. Sirtieh dejtie zhfst-fijlide akten katalogese:
  • Windows: <User>\AppData\Local\voikko\3
   (≤ Windows 7: C:\Documents and Settings\<User>\Local Settings\Application Data\voikko\3)
  • OSX: ~/Library/Spelling/voikko/3
  • Linux: ~/.voikko/3
  dejtie fijlide maahtah jeatjah sæjjan aaj bïejedh, dan bïjre maahath daesnie lohkedh daesnie. Ohtsedh dam bijjietjaalegem «Search order for dictionary files». Mujhtieh iktesh tjoeverh tsagkedh dejtie fijlide .zhfst-filene aktene katalogese, man nomme lea «3»
 3. Loggh olkese jïh dle sïjse vihth

Jis daarpesjh jeatjah gïelh, dle daesnie gååvnesieh divvun.org.

Jïjjen bïgkesovveme

Staeriedæjjah MS Officasse på Windowsasse fïerhten jïjjen bïgkesuvvieh, gusnie dah minngemes gïeleh staeriedimmieh mealtan sjidtieh.

NB!
Ibie pryöveme dejtie versjovnide annje, ibie daejrieh mejtie hijvenlaakan juhtieh jallh slahtjeguvvieh. Jïjtjedh dïedte lea gosse åtnose dam vaaltah! Jis dåeriesmoerh jijhtieh, tjoeverh barre programmem maskineste vaeltedh, jïh dle viht minngemes byjjes versjovnem ikth vielie sijjiedehtedh.

Veedtjelh:

Jïjtje vuajnah magkerh versjovnh jïh gïelh leah, jis diekie mïnnh katalogeste, gusnie dah minngemes versjovnh leah jïjjen bïgkesovveme.

OpenOffice, InDesign jïh jeatjah programmh mah og andre Hunspell-fijlh nuhtjieh

NB!
Hunspell-fijlh jïh jeatjah filjh mejtie maahtah daestie veedtjedh, leah båeries. Maahtah læjhkan dejtie såemies programmide utnedh, jis eah jeatjah gååvnesh.
Instructions · LinuxLinux-bïhkedasse
· MacOSXMacOSX-bïhkedasse
· WindowsWindows-bïhkedasse
InstructionsVuesiehtimmmievidejovvh
Instructions
· Bïhkedasse

Veedtjelh dam Hunspell-paahkem, jïh bïejh aff- jïh dic-fijlide rïektes katalogese, guktie programme krïebpesje.

Instructions for specific apps