Båaloebuertieh

Divvun lea appem «Samiske tastaturer» dorjeme, gusnie mobijlebåaloebuertieh dovne noerhte-, julev-, åarjel-, Pihte-, Anare- jïh skåaltesaemiengïelide. Appen leah 20.12.2018:n raejeste aaj staeriedimmiedïrregh aaj dovne noerhte-, åarjel-, julev- jïh anaresaemiengïelide. Appe sjeahta dovne Androidese jïh IPhoneseAndroid jïh iOS (iPhone jïh iPad).

Veedtjh daestie

Viehkie

Screen shots

  • Android screen shot
  • iPhone screen shot

Personevaarjelimmien

Mijjen lea aaj gåetiebieliepersonevaarjelimmien jïh båaloebuertieappi bïjre.