Saemien båaloebuertieh

Båaloebuertie Windows:asse

Veedtjelh daestie Hammoeh Boejhkehts
Download the VieččaDivvun Manager and install keyboards from it.

Båaloebuertie macOS:asse

Chromebook-båaloebuertie

Båaloebuertie Linux:asse

Veedtjelh daestie Hammoeh Boejhkehts (barre englaaantegïelesne)
Evtidedæjjah tjoeverieh Linux-båaloebuertiem Linux-systeemese bïejedh. Båaloebuertieh iktemearan sïjse seedtesuvvieh gosse riejries dejgujmie guktie mealtan båetijen versjovnesne sjidtieh.

Vielie bïevnesh

Vielie bïevnesh hammoej bïjre jïh jeatjah aamhtesi bïjre, maahtah vuelelen gaavnedh: