Åarjelsaemien båaloebuertien hammoeh

Saemien boktsaavh leah naemhtie mïerhkesjamme orange duekie. Dah båaloeh gusnie saemien bokstaavh, dejtie aaj daej båaloejgujmie jaksh AltGr: diedtieh AltGr + dam saemien bokstaavem jis sïjhth åadtjodh dam bokstaavem, mij lea daelie sjïere båaloem åådtjeme.

Vuesiehtæmman: Gosse daaroen Ø, diedtieh dellie AltGr + Ö.

Gaajhkh dah jeatjah bokstaavh jïh væhtah leah seamma sijjesne goh daaroen båaloebuertesne.

Åarjelsaemien, Nöörje (Windows)

layout for norsk sma for Windows

Åarjelsaemien, Nöörje (macOS)

layout for norsk sma for mac

Åarjelsaemien, Sveerje (Windows & macOS)

layout för sydsamiska i Sverige