Guktie programmem MacOS X:sne sijjiedehtedh jih utnedh

Sjïehtedimmieh MacOS X:sne; guktie maehtedh saemien gïelesne tjaeledh.

Jis edtjh buektiehtidh noerhtesaemien gïelesne tjaeledh, dle tjoeverh noerhtesaemien båaloebuertiem veedtjedh

1. Rïhpesth Systeminställningar

Bild: Öppna Systeminställningar

2. Diedtieh Internationellt jallh ohtsedh dam baakoem ohtsemesijjeste:

Bild: Systeminställningar

3. Diedtieh Indatameny jïh vïhtesjh Noerhtesaemien:

Lägga till samiskt tangentbord

4. Veeljh dellie saemien båaloebuertiem menyeste mij lea åelkiesbielesne gosse edtjh saemien tjaeledh:

Välj samiskt tangentbord för inskrivning