GramDivvun 1.0

Staeriedimmieprogramme grammatihkeprogramme seamma dïrregisnie!

Mïerhkesjh
Voestes saemien grammatihkeprogramme, GramDivvun 1.0, lea bæjhkoehtovveme. Jåhta dovne Google Docssne jïh Microsoft Officisnie.

Sijjiedehtedh

DownloadGoogle Docs / GSuite Windows DownloadMS Office 365 OSX
Grammatihkeprogramme lea daennie faalovisnie:
Lissie > Divvun Grammar
Checker > Grammar check
Grammatihkeprogramme daennie sæjrosne:
Home > Divvun Grammar Checker

Naemhtie GramDivvunem åtnose vaaltah

Veeljh gïelem, jïh dïedtelh Check.

Grammatikkontrollen må brukes på nytt etter at man har endra på teksten, den oppfatter ikke at teksten endres. Dette er en begrensning i Office og GDocs, og utenfor vår kontroll.

Noerhtesaemien grammatihkeprogramme

Daennie versjovnesne mijjieh daejtie fiejlide ohtsedibie jïh voejhkelibie staeriedidh:

 1. Sïejhme tjaelemefiejlieh (=staeriedimmieprogramme)
 2. Tjaelemefiejlieh:
  • manglende mellomrom før og etter parentes
  • mellomrom inne i parentes, men før og etter teksten
  • manglende mellomrom etter komma, utropstegn m.m.
  • for mange mellomrom
 3. ektiedovveme baakoeh mah sjïere tjaalasovveme.
 4. Baakoeh mah ektese tjaalasovveme, mah eah galkh ektesne tjaalasovvedh.
 5. Baakoehammoeh gunsie a jïh á ovmessie kontekstine (vuesiehtæmman logat vs logát)
 6. Båajhtode daltesemolseminie (Vuesiehtæmman. biddjui vs bidjui)

Jeatjah saemien gïelh

Dah jeatjah saemien gïelh, åarjel-, julev-, anar- jïh skåaltesaemien, leah aaj jaksoesmieresne GramDivvunisnie. Mohte dej leah ajve staeriedimmieprogrammh. Læjhkan nuhtege, dannasinie staeriedimmieprogrammem maahta åtnose vaeltedh jeatjah hillesne jïh jeatjah programmesne goh aarebi, vuesiehtæmman Chromebook, jallh Office365: n nehteversjovnense.