Staeriedimmiedïrrege nedtelohkijidie

Internet Explorer / Edge

Gaatesjen, Ibie ANNJE maehtieh dam dåarjeldih. Dah nedtelohkijh daejtie nuhtjieh staeriedimmiedïrregh mah leah abpe systeemese. , mij lea gåaradamme joe Windows 8:den raejeste bïejedh. Barkeminie libie dejnie, men geerve hov lea orreme. orrestehtijibie dam sæjroem gosse orre bïevnesh båetieh.

Firefox

Firefox jïjtse staeriedimmiedïrregh daarpesje, som man installerer som utvidelser i Firefox. Gååvnesieh göökte dagkerh virjiedimmieh saemiengïelese: akte, maam Tino Didriksen Divvuninie Apertiumine ektine dorjeme, jïh mubpie mij lea Mozvoikkojne bïgkesovveme. Didriksen-staeriedimmiedïrregh barre Windowsinie juhtieh (inntil videre), mens MozVoikko-staeriedimmiedïrregh dovne Windowsinie jïh OSX:ine juhtieh. MozVoikkojne maahta gellie gïelh sijjiedehtedh.

Didriksen-staeriedæjjah

Windows-utnijh
Windows Ij gåaredh gellie gïelh seammasïenten sijjiedehtedh.
Gïele:  Versjovne:  Dokumentasjovne jïh gaaltijekovde:
Last ned nordsamiskNoerhtesaemien  4.0  Noerhtesaemien prosjeektedokumentasjovne jïh gaaltijekovde.
Last ned lulesamiskJulevsaemien  4.0  Julevsaemien prosjeektedokumentasjovne jïh gaaltijekovde.
Last ned sørsamiskÅarjelsaemien 4.0  Åarjelsaemien prosjeektedokumentasjovne jïh gaaltijekovde.

MozVoikko-staeriedæjjah

Gïele:  Versjovne:  Dokumentasjovne jïh gaaltijekovde:
Last ned nordsamiskNoerhtesaemien  4.0  Noerhtesaemien prosjeektedokumentasjovne jïh gaaltijekovde.
Last ned lulesamiskJulevsaemien  4.0  Julevsaemien prosjeektedokumentasjovne jïh gaaltijekovde.
Last ned sørsamiskÅarjelsaemien 4.0  Åarjelsaemien prosjeektedokumentasjovne jïh gaaltijekovde.

Sijjiedehteme: Guektien aejkien diedtedh xpi-fijlem, maam leah veedtjeme jïh darjoeh dam:

Utnieh: Gosse Firefoxesne tjaalah ( jallh jeatjah Mozilla-programmine), åelkiesdiedtelh dam dov teekstem, jïh læstosne, mij jæjhta, edtjh dam nuelielæstoem veeljedh Languages. Dehtie læstoste edtjh veeljedh dam gïelem maam sïjhth utnedh staeriedimmiedïrregisnie. . Dellie rööpses sïevh jiejhtieh båajhtoeh baakoeh nualan.

Language menu in Firefox
NB!
Guktie vuajnah skjeermesne, ij Firefox dabth dejtie gïelen nommide. Firefox vuesehte dellie ISO 639-Gïelen kovde.

Firefox Linuxisnie

MozVoikko-staeriedæjja lea gietskesne Linuxisnie, badth tjoeverh jïjtje dam bïgkedh. Bïhkedassh guktie daesnie gaavnh: Staeriedæjjam abpe OS.ese sijjiedehtedh.

Chrome

Gaatesjen -ibie dam aannje dåarjelh. Chrome åtna dam Googlessen staeriedæjjam, maam ibie jaksh. Google ij saemien gïelem dåarjelh.

Safari

Safari åtna gaajhkide staeriedæjjide mah leah sijjiedahteme abpe systeemese. bïejh dle MacVoikkom dan dov gïelese. staeriedæjjah abpe systeemese.