Noerhtesaemiengïele gïeline Windows 8:isnie

Windows 8 gosse edtjh noerhtesaemiengïelesne tjaeledh

Vuesiehtibie guktie noerhtesaemiengïelem tjaelemegïeline bïejh. Gosse lea veeljeme noerhtesaemien tjaelemegïeline, dellie staeriedimmieprogramme noerhtesaemiengïelesne automatihke-laakan staerede gosse lea Divvun-dïrregidie sijjiedahteme.

 1. Mïnnh Start,tjaelieh reeremejarnge, rïhpesth reeremejarngem

  Startmeny

 2. mïnnh Tsåahka, gïele, dajve. Veeljh Lissehth aktem gïelem.

  Kontrollpanel

 3. Diedtieh Lïssehth aktem gïelem.

  Språk

 4. Veeljh Noerhtesaemien, Diedtieh Rïhpesth

  Legg til språk

 5. VeeljhNoerhtesaemien. DiedtiehLïssehth.

  Regionale varianter

 6. ÅelkiesbielesneTasturoppsett:+daaroengïele+saemiengïeline Diedtieh Alternativer

  Språk etter å ha valgt nordsamisk

 7. VeeljhLïssehth dle tjaelemegïelemetovdem

  Språkalternativer

 8. VeeljhSaemien, vijriedovveme Nöörje . Diedtieh Lïssehth

  Inndatametode

 9. Åelkiesbielesne Daaroen gusnie saemiengïele: Diedtieh Sliejhtieh

  Språkalternativer: Fjern norsk med samisk

 10. Dov leah delliedavvisámegiella (Nöörje)gïeline mesnie Saemien, Vijriedovveme Nöörje.

  Språk med nordsamisk ferdigvalgt