Luvliesaemien båaloebuertien hammoeh

Saemien boktsaavh leah naemhtie mïerhkesjamme orange duekie. Dah båaloeh gusnie saemien bokstaavh, dejtie aaj daej båaloejgujmie jaksh AltGr: diedtieh AltGr + dam saemien bokstaavem jis sïjhth åadtjodh dam bokstaavem, mij lea daelie sjïere båaloem åådtjeme.

Vuesiehtæmman: Gosse såevmien Ö, diedtieh dellie AltGr + Õ.

Några icke-samiska bokstäver har också bytt plats för att få en mera logisk layout. Dessa är markerade med blå bakgrund.

Gaajhkh dah jeatjah bokstaavh jïh væhtah leah seamma sijjesne goh såevmien båaloebuertesne.

Luvliesaemien (Windows & macOS)

layout for Inari Sámi