Divvun-dïrregidie utnedh MS Office 2010:sne

 1. For at Divvun-verktøyene skal kunne hjelpe deg, må du fortelle datamaskinen at du skriver på samisk ved å velge det som skrivespråk. Mïnnh dellie gïelemenyesne jïh veeljh åarjelsaemiengïelem, jallh diedtieh Alt+Shift gosk åarjelsaemiengïele jæjhta. Gosse dam dorjeme, dellie leah åarjelsaemien staeriedimmiedïrregem aelkiehtamme. Dïhte naemhtie:

  Stavekontroll- og inndataspråkfelt

 2. Jis edtjh vuartasjidh, mejtie Word rïektes gïeline barka, diedtieh dellie staeriedimmielaevkiem jïh geehth, Identifiser språk automatisk ij leah mïerhkesjamme. Dïhte naemhtie vååjnoe:

  Identifiser språk automatisk avmerket

 3. Gosse leah tjaeliemienie dellie rööpses sïevh jijhtieh dej baakoej nualan mah leah båajhtode. Maahtah veeljedh åelkies båaloem diedtedh baakoej nelnie mej leah rööpses sïevh. Dïhte naemhtie vååjnoe:

  Forslag i meny

  jallh maahtah staeriedimmiedïrregem aelkiehtidh sjïere klaasesne. Diedtieh dellie Se gjennom menyesne. Diedtieh:
  abc-knappen

  Destie sjædta:
  Stavekontrollen i bruk