Guktie sijjiedehtedh jih utnedh programmem MS Office 2011:sne

Divvunem veedtjedh

Veedtjh dam urremes Divvunprogrammem Internedteste jallh dænghkodh CD:m Saemiedigkeste, tel: +47 78 48 42 22.

Sijjiedehtedh

Mïerhkesjh
Jis edtjh orrestehtedh programmem voestes versjovneste mubpie versjovnese, dellie tjoeverh vaeltedh dam båeries versjovnem destie aarebi goh dam orre mubpie versjovnem bïejh. Bööremes jis vaaltah gaajhkide båeries versjovnide destie, aarebi goh orre versjovnh bïejh.

1. Jis CD:ste sijjiedehtedh, bïejh dle datamaskinese, jïh vaedtsieh mubpien tseahkan. Jis Divvun-programmem Internedteste veedtjeme, Kaanne tjoeverh rïhpestidh dam sijjiedehtemepaahka,jïh guektien aejkien dam Divvunfijlem diedtieh. (sami-proofing-tools.dmg):

Dobbelklikk på nedlasta dmg-fil

2. Daam vïskes borhtjem guektien aejkien diedtieh(sijjiedehtemepaahka)«Divvun for MS Office 2011»:

Dobbelklikk på installeringspakka

3. MacOSX 10.8 (Mountain Lion) datnem vaarohte (Eah dah båeries versjovnh vaarohth - Vaedtsieh dle tjijtjede tseahkan: 7):

Advarsel om ukjent utvikler

4. Diedtieh OK Diedtieh (Kontroll-klikk) på sijjiedehtemepaahkam, jïh dle veeljh Rïhpesth menyeste:

Åpne med meny for å godkjenne

5. Gihtjie, jis sïjhth rïhpestidh dam sijjiedehtemepaahkam. Diedtieh Rïhpesth:

Bekreft at du vil åpne installeringspakka

6. Tjaelieh reeremenommem jïh tjeakoesnommem jis sïjhth vijriebasse båetedh:

Det kreves et administratorpassord

7. Gosse Sijjiedehteminie, dle aalkoesæjroe jæjhta:

Velkomstsiden i installereren

8. Diedtieh Fortsett gosk sijjiedehtemeprogramme lea riejries aelkedh,jïh diedtieh dan mænngan sijjiedehtieh:

Start sevle installeringen

9. Dïhte reerije tjoevere dåahkasjehtedh dam sijjiedehtemem:

Installeringen må godkjennes av en administrator

10. Programmem lea daelie sijjiedahteme, jis gaajhke hijven, dle daate bielie jæjhta:

Installeringen er ferdig

11. Sijjiedahteme leah, jïh dov Divvun-dïrregh leah daelie jïjtjedh daatovrisnie!.