Utnedh jïh sijjiedehtedh Divvun-dïrregem Microsoft Office 2011:em Mac:ide

  1. Vaeltedh båeries Divvun-versjovnh destie
  2. Sijjiedehtedh Divvun-dïrregem Microsoft Office 2011:ese
  3. Saemien båaloebuertie:
  4. Divvun-dïrregem utnedh Microsoft Office 2011:esne