Utnedh Divvunprogrammem MS Office 2011:sne

Mïerhkesjh
Gosse saemien tjaeledhMicrosoft Office:ine Mac:ide (gaajhkh versjovnh versjoner), tjoeverh daejtie gïelide veeljedh Katalansk (=noerhtesaemien), Baskisk (=julevsaemien) jallh Slovakisk (=åarjelsaemien). Ij leah dïhte mijjen fåantoe, mohte Microsoften fåantoe ahte nimhtie lea.

Divvun Mac:esne utnedh

Gosse MS Office:m rïhpestamme, dle tjoerh daatovrasse soptsestidh magkarinie gïelesne lea tjaalasovveme.

1. Mïerhkesjh dam saemien tekstem:

Marker den samiske teksten

2. Mïnnh menyesne Dïrrege > Gïele… :

Gå til menyen "Verktøy > Språk…"

3. Veeljh gïelem Katalansk (Catalan) gosse noerhtesaemiengïelesne, gïelemBaskisk (Basque) gosse julevsaemiengïelesne, jallh gïelem Slovakisk (Slovak) gosse åarjelsaemiengïelesne (1):

Velg språk

4. is datne jïjnjem saemiengïelese tjaalah, dle maahtah saemien voestesveeljemegïeline veeljedh orre tjaatsegidie. Dam hov naemhtie darjoeh: Diedtieh båaloem Standard… (Vuartesjh dam ovtetje guvviem) jïh dan mænngan diedtiehJa:

Vil du gjøre samisk til forvalgt språk?

5. Divvun mïerhkesje dejtie båajhtoeh baakojde rööopses sïevine:

Samisk tekst med skrivefeil

6a. Maahtah dejtie båajhtoeh baakojde staeriedidh jis åelkiesbåalojne diedtelh dejtie baakojde mah leah båajhtode tjaalasovveme:

Høgreklikk for å få retteforslag

6b. Jallh maahtah staeriedimmiedialåågem rïhpestidh:

Meny for å åpne rettskrivingsdialog

Rettskrivingsdialog for skrivefeilen

7. Gosse vuartasjidh guhte versjovnem staeriedimmieprogrammeste åtnah, tjaelieh dle dam tekstem «nuvviDspeller», jïh åelkiesbåaloem dïedtelidh gosse teksten bijjelen leah:

Sjekk Divvun-versjon

1. Ij leah Microsoft daen raajan naan sjïere dovtegem dorjeme guktie saemien gïelide Mac:esne dåarjelidh, jïlhts dovtege MS Office:ese jïh Windows:ese gååvnese. Håhkoe lea ahte båetijebiejjide versjovnh MS Office:ese jïh Mac:ese aaj daam dovtegem åadtjoeh. Daen raajan tjoeveribie saemien gïelide jeatjah gïeline tjïelkestidh mah gååvnesieh MS Office:sne.