Vaeltieh dejtie Divvun-dïrregidie Windows 7:este

Vaeltieh dejtie Divvundïrregidie Windows 7:este

  1. Mïnnh Start, veeljh Datamaskin

    Startmeny

  2. Mïnnh maahpesne Lokal disk (C) -> Backup -> Divvun jïh programmem guektien aejkien diedtelh remove_SamiProofingTools.exe

    Kontrollpanel

  3. Gosse leah deadteme Lukk avinstallasjvonesklaasesne, leah dellie vaalteme dejtie Divvun-dïrregide destie.

    Avinstaller Divvun dehtie minngede diedtieh Avinstaller.