Præssadiededibme, 08.12.2010

Præssadiededibme

Biejvve: 08.12.2010
Guládallamålmåj: Prosjæktajådediddje Sjur Nørstebø Moshagen, tel. mob. +358 50 56 34 319

Bæjhkoehtimmie: Divvun 2.0 - Dellie maajetjh aaj åarjelsaemiengïelesne!

- Vihkielommes Divvun 2.0:ine lea åarjelsaemiengïelem dåarjelidh jïh tjaelemeviehkievierhtiem åarjelsaemien tjaeliejidie vedtedh. Prosjekte aaj sæjhta våaromem orre åarjelsaemien prosjektide bïejedh, gusnie gïeleteknologije lea jarngesne, prosjekten åvtehke Sjur Moshagen jeahta.

Gaskevåhkoen 8. biejjien Divvun 2.0:m bæjhkohte Snåasesne. Divvun- staeriedimmiedïrregh mah dan raajan orreme, lin barre noerhte/-jïh julevsaemiengïeline. Daelie jis leah aaj åarjelsaemiengielesne! Divvun lea staeriedimmiedïrregh saemiengïelide, jïh daej dïrregi leah staeriedimmieprogrammh jïh aaj automatihke baakoejuekeme, mah leah dah vihkielommes tjaelemeviehkievierhtieh gosse galka tjaeledh.

Divvun-dïrregh åarjelsaemiengïelese leah eevre orre viehkievierhtieh åarjelsaemide, jïh nimhtie galka tjimkes-laakan åarjelsaemiengïelem nænnoestidh jïh evtiedidh. Staeriedimmiedïrregi våaromem maahta vihth jeatjahlaakan utnedh gosse orre viehkievierhtieh evtiedidh. Noerhtesaemiengïelese lea joe evtiedamme automatihke joekehtimmiem teksteste, gïeleööhpehtimmieprogrammem jïh elektronihke baakoegærjam, maam dam saemien gïeleteknologijem utnieh. Viehkievierhtieh jarkoestæjjide leah aaj dorjesovveme. Dagkerh maadthvierhtieh Divvun-dïrregidie nuepiem vedtieh seammalaaketje viehkievierhtieh åarjelsaemiengïelese darjodh.

- Joe leah aalkeme prosjekte, beetnehvierhtiegujmie Saemiedigkeste jïh Romssan Universiteeteste, mij galka evtiedidh ööhpehtimmieviehkievierhtieh åarjelsaemiengïelese. Dennie prosjektesne lea seamma gïeleteknologije åtnasovveme goh Divvun- dïrreginie. Akte vielie prosjekte lea elektronihken aalkoebaakoegærja, maam åtna dam seamma gïeleteknologijem nimhtie, ahte almetjh maehtieh jïjtjh baakojde ohtsedidh, vuejnedh magkerh baakoehammoeh jïh maadthhammoeh leah jïh aaj åadtjodh daejredh guktie leah jarkoestamme daaroengïelese, Moshagen jeahta.

Ij daarpesjh maeksedh Divvun-dïrregi åvteste, jïh dejtie maahtah daestie veedtjedh divvun.no. Dah leah dorjesovveme Saemiedigkien Divvun-prosjektine. Dïhte voestes Divvun-prosjekte darjoeji viehkievierhtieh noerhte/-jïh julevsaemiengïelide, mah lin gaervies 2007. Divvun 2-prosjekte lea dan raajan barkeme åarjelsaemiengïeline.

Bæjhkoehtimmie lea Pakkhusetsne Snåasesne - desnie gusnie "Gïelem Nastedh" lea, gaskevåhkoen 8. biejjien tsåahka. 10.00 bæjhkoehtimmiekonferansine jïh gusnie demonstrasjovne Divvun 2.0:este sjædta.

Divvun prosjektebarkijh:

  • Sjur Nørstebø Moshagen - prosjekteåvtegke
  • Børre Gaup - prosjektebarkie
  • Maja Lisa Kappfjell - åarjelsaemingĩlen lingvist
  • Thomas Omma - noertesaemiengĩelen lingvist
  • Tomi Pieski - programmerar jih datalingvist