1. åarjelsaemien gïeledotkemebiejjieh

SMA-b-logoar
trøndelaglogo
NFK-logo

Bööreme

Daen jaepien, 2019, lea FN: n aalkoeåålmegi gïelejaepie. Dan gaavhtan UiT Nöörjen arktihke universiteete jïh Noerhte universiteete åarjelsaemien faagebiejjide jïh konferansese böörieh, man aamhtesh leah åarjelsaemien grammatihken bïjre, Lïevengisnie, golken 2.-4. biejjien raajan 2019.

Aamhtesh

Mijjieh sïjhtijibie dotkijh, studenth jïh gïelebarkijh bööredh, gïeh maam joem åarjelsaemien grammatihken bïjre tjaaleme, sjïere daej bieliej bïjre:

 • syntakse
 • synkrovne jïh diakrovne fonologije
 • morfologije
 • leksikografije
 • dialektologije
 • fonetihke
 • gïeleteknologije
 • gïelehistovrije

Programmedåehkie abstractide presentasjovnijste nommehts-laakan gïetedalla jïh gaajhkh dah tjaalegh mah dåhkasjieh sjïere Nordlyd-plaaran båetieh, Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics. Plaerie poengh vadta.

Nordlyd-plaerie krïebpesje ahte håalojh bööresuvvieh.Dah gïeh sijhtieh mealtan årrodh leah dellie joe bööresovveme. Dah gïeh abstractem seedtieh, aaj bööresuvvieh artihkelem seedtedh. Abstractem diekie e-påastne seedtedh divvun@uit.no Tjaelieh dellie e-påastesne SMA-BIEJJIEH aamhtessæjjan.

Dah tjaalegh tjoeverieh Nordlyden maallen mietie tjaalasovvedh. Gååvnesieh maalleh dovne Wordese jïh LaTeXese. Åådtje man jïjnjem tjaeledh goh sæjhta, mohte gosse håalodh dellie lea 20 min. håaloemasse jïh 9 min. gyhtjelasside.Dïhte jïjtjehke artihkele ij byörh jïenebh goh 20 bielieh årrodh. Bïevnesh maalli bïjre jïh jeatjah njoelkedassi bïjre åådtje, gosse jïjtjemdh bïeljelamme jïh e-påastem seedteme.

Håalojh gïeh bööresovveme

Daah leah bööresovveme jïh sijhtieh båetedh håalodh:

 • Lene Antonsen: «Maskijnejarkoestimmie noerhtesaemiengïeleste, buerie jallh nåake åarjelsaemiengïelese?
 • Eino Koponen: «Z. Plantinusen åarjelsaemien baakoelæstoe baakoebigkememorfologijen vuajnoste»
 • David Kroik: (tihtele mænngan båata)
 • Ove Lorentz: (tihtele mænngan båata)
 • Bruce Morén-Duolja: (tihtele mænngan båata)
 • Trond Trosterud: «Åarjelsaemien partihkelh»
 • Mikael Vinka: «Åarjelsaemien pronovmenh»
 • Jussi Ylikoski: «Åarjelsaemien gïele goh dïhte jillemes Uralsken gïele»

Vihkeles biejjieh

 • 19.8.2019: Abstracth tjaalegijstie seedtedh (jeenemes 2 bielieh + referansh)
 • 16.9.2019: vaestiedasse abstractese/tjaalegasse
 • ORRE BIEJJIE: 18.9.2019: konferansese bïeljelidh
 • 2.-4.10.2019: konferanse
 • 1.11.2019: manuskripte gaervies artihkelasse

Bïevnesh guktie konferansese bïeljelidh mænngan båetieh.

Konferansen gïele

Åarjelsaemien jïh skandinavijen gïelh. Konferanse toelhkesåva.

Dah tjaalegh/artihkelh, mejtie Nordlydese bæjhkoehtidh, byöroeh tjåanghkan tjaalasovvedh mubpene gïelesne aaj. (Åarjelsaemien jis skandinaavijen gïeline tjaalasovveme, jïh mubpelen raadtan jis åarjelsaemien tjaaleme dellie veesmedahke aktene skandinaavijen gïelesne) dïsse lissine aaj englaanten gïelesne. Redaksjovne maahta viehkiehtidh veesmedahkide åarjelsaemiengïelese jarkoestidh jis daerpies.

Programmedåehkie

 • Lene Antonsen
 • Eino Koponen
 • Michael Rießler
 • Trond Trosterud
 • Mikael Vinka
 • Jussi Ylikoski

Redaksjovne: Maja Lisa Kappfjell jïh Sjur Moshagen.