1. åarjelsaemien gïeledotkemebiejjieh

SMA-b-logoar
trøndelaglogo
NFK-logo

Daen jaepien, 2019, lea FN:n aalkoeåålmegi gïelejaepie. UiT Nöörjen arktihke universiteete jïh Noerhte universiteete dejtie voestes åarjelsaemien faagebiejjide jïh konferansese böörieh, man aamhtesh leah åarjelsaemien grammatihken bïjre, Leevangkesne, golken 2.:n biejjien raejeste 4.:den biejjien raajan 2019.

Konferanse lea gaahpan gaajhkesidie gïeh åarjelsaemiengïeline berkieh jallh ïedtjem utnieh vielie åarjelsaemiengïelem lïeredh. Konferanse sjeahta lohkehtæjjide, gïeledotkijidie, studentide jïh gïelebarkijidie.

Programme

(kaanne jeatjahtåvva)
Åarjelsaemien/daaroen toelhkestæjja båata. Toelhkeste åarjelsaemiengïeleste daaroengïelese.

Gaskevåhkoen 2.10.

12.00–12.45
Beapmoeh kantijnesne, Noerhte universiteetesne
13.00–13.15
Aalkove, Daniel Mortenson-savkesne
  • Konferanse rïhpese
  • Joejkije
13.15–14.15
Bööresovveme lohkehtallije
Jussi Ylikoski: Åarjelsaemien gïele goh dïhte jillemes Uralsken gïele
14.15–14.55
Trond Trosterud: Partihkelh åarjelsaemiengïelesne
14.55–15.15
Kaaffetjem jovhkestidh
15.15–16.25
17.00
Gaskebiejjhbeapmoeh kantijnesne, Noerhte universiteetesne

Duarstan 3.10.

09.00–10.00
Bööresovveme lohkehtallije
Lene Antonsen: Maskijnejarkoestimmie noerhtesaemiengïeleste, buerie jallh nåake åarjelsaemiengïelese?
10.00–10.15
Kaaffetjem jovhkestidh jïh juelkide seejkedh
10.20–12.00
12.00–12.55
Beapmoeh kantijnesne, Noerhte universiteetesne
13.00–14.00
Bööresovveme lohkehtallije
David Kroik: Diferentielle objektevïhtesjimmie
14.00–15:20
15.20–15.35
Kaaffetjem jovhkestidh
15.40–17.20
20.00
Gaskebiejjhbeapmoe Backlund hotellesne

Bearjadahken 4.10.

09.00–11.50
Workshops, Daniel Mortenson-savkesne, Noerhte universiteetesne.
(Vuartesjh bïeljelimmiegoeresem, gosse veeljedh magkarinie workshopesne sïjhth meatan årrodh)

[1] Gïeleteknologije, normeradimmie jïh gïelejealaskehteme

Dejnie urremes åarjelsaemien tekstine skandinaavijen gïelh vååjnoeh dennie åarjelsaemiengïelesne, dovne fonologijesne, morfologijesne jïh syntaktesne, mah leah aerpiesïejhmehtje åarjelsaemien gïelen vuestie. Vuesiehtæmman verbvalense «gåetesne baetsedh» vs. saemien «gåatan baetsedh». Pluraale "Mijjieh" dan dualijse "månnoeh" sæjjan båata tjihteden jïh habjerekonstruksjovne «mov lea bïenje» sjædta «manne bïenjem åtnam». Gåabph sïjhtijibie åarjelsaemiengïeline? Edtjijibie dejtie saemien gïelevæhtetjidie vaarjelidh jallh baajedh skandinaavijen gïelh åadtjodh baajnedh?

Seamma saaht man haaran gïele valkese, dle Divvun jïh Gïeleteknologijen dïrregh buerie jïh daerpies viehkievierhtine maehtieh sjïdtedh, vuesiehtæmman åarjelsaemien gïelelohkehtæmman. Workshopesne digkiedallijibie jïh soptsestallijibie ovmessie normeradimmien jïh gïeleevtiedimmien bïjre jïh guktie Divvun-jïh Gieleteknologije maehtieh sijjen gïeledïrregidie evtiedidh, guktie buerine jïh aevhkine åarjelsaemien seabradahkese sjidtieh.

[2] Fonologije - Kapihtele mij ij leah annje tjaalasovveme

Buerie kapihtele fonologijen bïjre fååtese dejnie urremes åarjelsaemien grammatihkine. Buerie dokumentasjovne åarjelsaemien tjoejelearoste buerine jïh aevhkine sjædta, gosse vuartasjidh guktie dïhte aerpiesïejhmetje fonologije dan daaletje åarjelsaemien fonologijen muhteste lea.

Ove Lorentz båata aalkoevistie soptsestidh, jïh mænngan digkiedallibie, soptsestallibie mij dïhte dennie fonologijen systeemesne jeatjahtovveminie.

[3] Åarjelsamien syntakse

Åarjelsaemien ij leah goh dah mubpieh saemiengïelh jïh lea aaj joekehtse skandinaavijen gïelijste. Magkeres dåeriesmoerh jijhtieh gosse maskijnejarkoestidh noerhtesaemiengïeleste åarjelsaemiengïelese? Magkeres konstruksjovnh, mej leah dåeriesmoerh gosse bijpelem åarjelsaemiengïelese jarkoestidh? Jallh learoegærjah? jallh administratijve teksth?

Workshop sjædta åarjelsaemien syntaksen bïjre, jïh magkeres variasjovnh leah åarjelsaemiengïelesne: Mah dah bööremes konstruksjovnh ovmessie konstruksjovnine? Mah konstruksjovnh leah ok jïh mejtie byörejibie uvtedh?

11.50–12.00
Galhkuve Daniel Mortenson-savkesne
12.00–13.00
Beapmoeh kantijnesne, Noerhte universiteeteesne

Gyhtjelassh jïh bïeljelimmie

Jis dov leah gyhtjelassh konferansen bïjre, dle tjaelieh/rïnghkh:

Svaalhtese Noerhte Universiteeten bielie konferansen bïjre.

Bïeljelimmie!